MÁY SOI DOLLAR DORS 200

Máy kiểm tra tiền dollar giả cao cấp.Đếm số tờ và mệnh giá.Kiểm tra siêu dollar giả mới nhất.Máy có tính năng nâng cấp Cộng tổng số tờ, tổng giá trị của từng loại.

Compare
Điện thoại hỗ trợ

1. Hổ trợ kỷ thuật: 0862568010
2. Hổ trợ dự án: 0868444956
3. Kinh doanh: 0938523640
4. Kinh doanh: 0908 873872
5. Kinh doanh: 0935795429
6. Kinh doanh: 0905800375
7. Kinh doanh: 0966094483